Postavljeno Sep 25, 2019

TOMOVIĆ COM D.O.O.

USLUGE

- Izrada normativnih akata, praćenje njihove evaluacije
- Izrada akta o proceni rizika, redovno ažuriranje, dopuna i izmena akta o proceni rizika u skladu sa zakonskim obavezama
- Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
- Izrada uputstva, smernica, procedura, drugih pisanih informacija i obaveštenja o bezbednosti i zdravlju na radu
- U sklopu uvođenja sistema kvaliteta, priprema i ustrojavanje procedura o bezbednosti i zdravlju na radu
- Izrađivanje pisanih informacija i obaveštenja u vezi izvršenja naloga Inspekcije rada naloženih Rešenjem
- Utvrđivanje uzroka nastanka povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom
- Izrada procedura o preventivnim i periodičnim pregledima sredstava i opreme za rad
- Izrada pisanih procedura o kontroli alkohola i drugih sredstava zavisnosti i praćenje primene i poštovanja pomenute procedure
- Izrada i sprovođenje godišnjeg plana pregleda i ispitivanja propisanih sredstava i opreme za rad i radne okoline, u rokovima definisanim Zakonom i propisima, učestvovanje u njihovoj realizaciji
- Ustrojavanje i nadzor nad vođenjem propisanih evidencija o bezbednosti i zdravlju na radu
- Priprema plana specifičnog i stručnog osposobljavanja za bezbedno rukovanje opremom za rad i učestvovanje u njegovoj realizaciji
- Izrada mesečnog i godišnjeg izveštaja o stanju bezbednosti i zdravlja na radu sa predlozima za unapređenje stanja bezbednosti i zdravlja na radu
- Izrada godišnjeg plana potreba sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
Zatražite ponudu
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.